fbpx

ทัวร์ต่างประเทศ : เนปาล 4 วัน 3 คืน กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน เริ่ม 25,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿25,990

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : เนปาล 4 วัน 3 คืน กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาเริ่มต้น 25,990 บาท/ท่าน

 • เดินทางเดือนกันยายน – ตุลาคม 2565
 • เนปาลดินแดนแห่งความศรัทธา ชมวิว “เทือกเขาหิมาลัย”
 • ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่ “นากาก็อต”สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล
 • สุดว้าว!! พักนากาก็อต 1 คืน
 • พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

ทัวร์ต่างประเทศ : เนปาล 4 วัน 3 คืน กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน เริ่ม 25,990 บาท/ท่าน (รวมตั๋วเครื่องบิน)

ราคาและวันเดินทาง เนปาล 4 วัน 3 คืน กาฐมาณฑุ ภักตะปูร์ นากาก็อต ปาทัน เริ่ม 25,990 บาท

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน
(อายุไม่เกิน 12 ปี)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
ราคา
ห้องพักเดี่ยว
22 – 25 กันยายน 256525,99025,99016,9905,990
24 – 27 กันยายน 256525,99025,99016,9905,990
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 6525,99025,99016,9905,990
08 – 11 ตุลาคม 256527,99027,99017,9906,990
13 – 16 ตุลาคม 256529,99029,99019,9907,990
15 – 18 ตุลาคม 256527,99027,99017,9906,990
20 – 23 ตุลาคม 256529,99029,99019,9907,990
21 – 24 ตุลาคม 256529,99029,99019,9907,990

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวมค่าวีซ่าเนปาล ท่านละ 2,000 บาท โดยชำระพร้อมมัดจำรอบแรก

**ทั้งนี้ทุกท่านสามารถซื้อกิจกรรมเสริมที่ถือว่าเป็นกิจกกรมแนะนำที่ไม่ควรพลาดหากท่านใดที่ได้มาเยือนยังประเทศเนปาล “Everest Scenic Mountain Flight” หรือที่เรียกว่าการนั่งเครื่องบินชมวิวของยอดเขา เพื่อสัมผัสบรรยากาศของเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญยังถือว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไปชมจุดที่สูงที่สุดของโลกอีกด้วยโดย จ่ายเพิ่มท่านละ 200 USD
(ใช้ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)**


Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินตริภูวัน – เมืองกาฐมาณฑุ – จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ – สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง

07.00 น.  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
10.10 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน ประเทศเนปาล โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE319
12.25 น.
  เดินทางถึง สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ เป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลอีกด้วย เมืองกาฐมัณฑุเป็นเมืองที่ถือว่าหากใครที่มาเยือนเนปาลแล้วต้องมาเยือนนี้ด้วย เพราะที่นี่นั้นเป็นจุดศูนย์รวมทั้งการค้า การเดินทาง วัฒนธรรม หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น สวยัมภูวนาถ หรือวัดลิง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ย่านถนนทาเมล หรืออื่นๆ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังที่พักเพื่อทำการเช็คอิน

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง จัตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์ ภายในสถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ อีกทั้งยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระราชวังกาฐมัณฑุ วัดกุมารี กาฐมาณฑป หนุมานโธกา วัดตะเลชุและจัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย นำท่านนมัสการเทพธิดากุมารี ณ วังกุมารี ที่ประทับของเทพธิดากุมารี ตัวแทนแห่งเทวีพรหมจารีย์ที่ถือกำเนิดในโลกมนุษย์ มีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ซึ่งถือเป็นเทพธิดายุคโบราณของศาสนาฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังกาฐมาณฑป ที่สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 12 ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่มาของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ พาท่านชมวังหนุมานโธกา ที่ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานตั้งบนแท่นสูงคอยรักษาประตูทางเข้าของพระราชวัง และสัการะเทวีตะเลชุภาวณีเทพประจำองค์พระมหากษัตริย์ ที่วัดตะเลชุ

นำท่านเดินทางไปยัง สวยัมภูวนาถ หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ วัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธ ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นสถานที่ที่เก่าแก่มีอายุนานถึง 2,000 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ เมื่อปี พ.ศ. 963 ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตัวเมืองกาฐมาณฑุไปทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่เเห่งหนึ่งของโลกและยังได้ขึ้นทะเบียนว่าเป็นมรดกของโลกอีกด้วย โดยสถูปสวะยัมภูนาถนั้นมีลักษณะคล้ายโอคว่ำขนาดใหญ่สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ด้านบนจนถึงยอดสถูปสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยม มีภาพวาดเป็นรูปดวงตาไว้ทั้งหมด 4 ด้าน โดยมีความหมายถึง ดวงตาแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า หรือดวงตาแห่งปัญญาทั้งสี่ทิศ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ : Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า


Day 2 : เมืองกาฐมาณฑุ – เมืองภักตะปูร์ – จัตุรัสภักตะปูร์ ดูร์บาร์ – เมืองนากาก๊อต

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองภักตะปุร์ หรือรู้จักกันในนาม เมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเสน่ห์ความน่าหลงใหลของเมืองนี้อยู่ที่วิถีชีวิตของชาวเมืองที่สามารถอยู่รวมกับอาณาจักรโบราณได้อย่างกลมกลืน ปัจจุบันถือว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่งอัญมณีทางวัฒนธรรมของเนปาล เมืองภักตะปุร์ถือว่าเป็นเมืองเล็กที่มีชื่อเสียงในเรื่องของงานแกะสลักไม้ และการทำภาทคาวันโตปี หรือหมวกแก๊ป นอกจากนี้แล้ว เมืองบักตะปูร์ ยังเป็น 1 ใน 7 กลุ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรม ในเขตหุบเขากาฐมาณฑุ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้ เป็นมรดกโลก ในปี 1979

พาทุกท่านเยี่ยมชม จัตุรัสภักตะปุร์ ดูร์บาร์ ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากบริเวณของจตุรัสนั้นมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ และมีสถานที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น ประตูทองคำ ประตูที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ความเก่าแก่ของประตูนานถึงก่อนคริสต์ศักราช 1756 และเป็นประตูทางเข้าของ พระราชวัง 55 หน้าต่าง มีการตกแต่งลวดลายไปด้วยของเหล่าเทพและอสูรต่างๆ ในปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี ระฆังหมาเห่า รูปปั้นกษัตริย์ภูปตินทระมัลละ วัดไภราพนาถ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระเจ้าไภราพเทพเจ้าแห่งความน่าเกรงขาม วัดมณฑปญาฎะโปละ มณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล สวยโดดเด่นด้วยหลังคา 5 ชั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
จากนั้นพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองนากาก๊อต หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ตั้งอยู่บนเขามีความสูงประมาณ 2,195 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 32 กิโลเมตร นากาก๊อตถือว่าเป็นเมืองที่สามารถชมวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ได้แบบพาโนราม่า **หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ** เป็นเมืองที่สามารถชมพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอินเดีย
พักที่ : Hotel Mystic Mountain, Nagarkot หรือระดับเทียบเท่า


Day 3 : เมืองนากาก๊อต – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – เมืองปาทัน – จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ – เมืองกาฐมาณฑุ – ย่านถนนทาเมล – ปศุปฏินารถ – มหาเจดีย์โพธิ์นาถ

พาทุกท่าน ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้า ทุกท่านสามารถเห็นวิวเทือกเขาหิมาลัย หรือยอดเขาเอเวอเรสต์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่ต้องยอมรับว่าสูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงราวๆ 8,848 เมตร และยอดเขาแห่งนี้ยังเปรียบเสมือนเป็น มงกุฏของโลก อีกด้วยนอกจากนี้ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศความหนาว และความสดชื่นของธรรมชาติ พร้อมภาพภูเขาข้างหน้าที่ทุกท่านจะได้เห็นนั้นจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเปล่งประกายตลอดจนพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่หายาก และไม่สามารถหาได้ง่ายๆได้ในทั่วไป
**หมายเหตุ : ทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปจนถึงตะวันออกได้นั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆเป็นที่สำคัญ**

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองปาทัน หรือเมืองที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองเก่ามรดกโลก ด้วยปะติมากรรมที่ประกอบไปด้วยพระราชวังน้อยใหญ่ภายในเมืองปาทัน หรือเมืองลิลิตปูร์ โดยเมืองแห่งนี้นั้นเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพัคมาตี อยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หรือในช่วงศตวรรษที่ 3 อีกทั้งเมืองแห่งนี้นั้นยังถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุอีกด้วย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ เป็นศูนย์กลางกลางงานหัตถสิลป์ของชาวทิเบต และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพระพุทธรูป นับเป็นครโบราณที่ยังมีชีวิต ภายในเมืองเต็มไปด้วยวัดทางศาสนาฮินดูและสิ่งปลูกสร้างในพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากความหลากหลายของวัฒนธรรมในยุคกลางที่ทำให้ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธเฟื่องฟูในแถบนี้

นำทุกท่านไปยัง จัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์ ตั้งอยู่ตรงใจกลางเมือง สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยพระราชวังโบราณ วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตงดงาม โดยรอบจตุรัสนั้นทุกท่านจะสามารถเห็นความสวยงามของบ้านเรือนประชาชนที่มีการแกะสลักบานประตูและหน้าต่างได้อย่างงดงามปราณีตอีกด้วย

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง ย่านถนนทาเมล ตั้งอยู่ในเมืองกาฐมาณฑุ ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้นเพลิดเพลินไปกับสินค้าพื้นเมืองมากมาย ภายในตลาดสองข้างทางจะประกอบไปด้วย อาทิเช่น ร้านอาหารนานาชาติ ร้านขายของต่างๆ ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นหัตถกรรมพื้นเมือง เครื่องประดับที่ทําจากหินตํางๆ และอุปกรณ์สําหรับการปีนเขา สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คอีกหนึ่งจุดที่ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะต้องไม่พลาดที่จะมาแวะเที่ยวชม หรือเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
หลังจากที่ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนั้นพาทุกท่านชม ปศุปฏินารถ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์แห่งราชวงศ์มัลละ ซึ่งในการสร้างวัดครั้งนี้ก็เพื่อถวายแด่องค์ปศุปฏินาถภาคอวตารหนึ่งของพระศิวะ และยังมีความเชื่ออีกว่าแม่น้ำพัคมาตีนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแม่น้ำคงคาแห่งเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เนื่องจากการไหลของแม่น้ำสายนี้นั้นจะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคา วัดนี้มีหลังคาที่ทำด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้น และประตูเงิน ถือได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาล

หลังจากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม มหาเจดีย์โพธิ์นาถ เจดีย์ที่ใหญํที่สุดในเนปาลบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งสี่ทิศ เป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร วัดแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522 บริเวณรอบๆวัดนั้นถือว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต เมื่อปีพ.ศ. 2502 เพราะเหตุนี้จึงทำให้เห็นพระทิเบตและคนทั่วไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกับสวดมนต์อยู่ทั่วไป

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูอาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิมของเนปาล ลิ้มรสไวน์ข้าว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องดื่มท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
พักที่ : Hotel Grand, Kathmandu หรือระดับเทียบเท่า


Day 4 : สนามบินตริภูวัน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินตริภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.30 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE320
18.00 น. 
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
 5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ (เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 4. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 5. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2-3 ท่าน
 8. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 10. ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เเล้ว ถ้าบริษัทสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 11. ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่ระบุ  เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าซักรีด (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนใช้บริการ)
 2. ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย  ค่าดำเนินการเเจ้งเข้า – ออกประเทศ
 3. ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่โปรเเกรมทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 4. ค่าบริการอื่นๆ เพิ่ม ของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลเเชร์ หรือบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
 5. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อกษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีกเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
  – หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
  – ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด
  – พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
  ** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ**
  เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  – แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวีนหนึ่ง ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
  – แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  – แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

 1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพัหของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนัดท่องเที่ยว
 2. กรณีที่มีงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่ (Non Smoking) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ภายในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับทางโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

 1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะ(ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่งบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน  หรือใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือนับถือศาสนาอิสลาม หรือแพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะไม่สามารถยกเลิกได้
 3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องบินแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
 4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไขและข้อควรทราบอื่นๆทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล/ เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมกับคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออกและต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฎิเสธการเข้า – ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขหนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋ยวเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และหน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
 5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิภาค และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฎิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล้าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 8. มัคคุเทศน์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคมและคาดหมาย ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือต้องชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรมแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ การณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะรอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์ของท่านถึงช้ากว่าคณะ และยืนยันเดินทาง ท่าจำเป็นต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยูาในเวลานั้นๆ กรณีนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่าจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชยหรือทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu