ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์

฿13,999

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2566

 • สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า
 • สัมผัสที่สุดอห่งความยิ่งใหญ่ อาณาจักรพุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ 4000 องค์
 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
 • ชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ
 • แถมฟรี!! องค์เทพทันใจ
คุยกับแอดมิน

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2566

 • สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า
 • สัมผัสที่สุดอห่งความยิ่งใหญ่ อาณาจักรพุกาม ดินแดนทะเลเจดีย์ 4000 องค์
 • พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา
 • ชมโชว์การแสดงหุ่นเชิดโบราณ
 • แถมฟรี!! องค์เทพทันใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่านราคาทัวร์เด็ก ไม่มีเตียง อายุไม่เกิน 12 ปี
ราคา ห้องพักเดี่ยว
21 – 24 มกราคม 256614,99013,9903,000
28 – 31 มกราคม 256613,99012,9903,000
04 – 07 กุมภาพันธ์ 256614,99013,9903,000
11 – 14 กุมภาพันธ์ 256614,99013,9903,000
18 – 21 กุมภาพันธ์ 256614,99013,9903,000
25 – 28 กุมภาพันธ์ 256614,99013,9903,000
03 – 06 มีนาคม 256616,99015,9903,000
11 – 14 มีนาคม 256614,99013,9903,000
18 – 21 มีนาคม 256614,99013,9903,000
25 – 28 มีนาคม 256614,99013,9903,000

** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบินลด 4,000 บาท/ท่าน **
อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์

 • 10.00 พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 12.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M338 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 14.15 เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ (MANDALAY) เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับที่สองของพม่ารองจากนครย่างกุ้ง ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1857 โดยพระเจ้ามินดง โดยตั้งชื่อตามภูเขามัณฑะเลย์ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีความสูง 775 ฟุต

 • นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (GOLDEN PALACE MONESTRY) สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกฟไหมัหมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรประ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม่และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั่งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่ได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า
 • นำท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW TEMPLE) ซึ่งครั้งหนึงเคยเป็นที่ทำการสังคานราพระไตรปีฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ได้เวลอันสมคสรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์

 • นำท่านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ฮิลล์ (MANDALAY HILL) เป็นจุดชมวิวมุมสูงที่ตั้งอยู่บนภูเขามัณฑะเลย์ความสูง 236 เมตร และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองมัณฑะเลย์ นอกจากจุดชมวิวแล้ว ด้านบนภูเขายังมีวัด วิหาร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้สักการะบูชา โดยนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสวยงามมากที่สุด
 • ช่วงเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ มีที่มาจากความรุ่งเรืองของอาณาจักรพุกามในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งกษัตริย์พระองค์ต่างๆในช่วงเวลานั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 องค์ จนไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เห็นแต่ยอดแหลมของเจดีย์ทุกพื้นที่ ภายหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม เจดีย์บางส่วนก็ได้ทรุดโทรมและพังทลายลงมาตามกาลเวลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ … เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
 • นำท่านชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทฐ ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่งและ ได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิยฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ .ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม

 • จากนั้นนำท่านชม วัดมนุหะ (MANUHAR) หรือชาวไทยนิยมเรียกในชื่อ “พระอึดอัด” ตามประวัติได้เล่าว่าพระเจ้าอโนรธามังช่อ กษัตริย์พุกาม ได้ทรงทำสงครามกับอาณาจักรสุธรรมวดี เมืองหลวงของมอญและได้รับชัยชนะ จึงทรงกวาดต้อนกษัตริย์แห่งสุธรรมวดีคือพระเจ้ามนูหะมาจองจำในเมืองพุกาม โดยไม่ให้อิสระอะไรมากนัก ต่อมาพระองค์ได้ทรงมีพระบรมราชานุญาติให้พระเจ้ามนูหะสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งคือวัดมนูหะแห่งนี้ พระองค์จึงทรงระบายความคับแค้นพระทัยผ่านการสร้างวัดโดยทรงสร้างให้พระประธานปางขัดสมาธิในวิหารมีขนาดใหญ่จนพระอังสา (ไหล่) ของพระพุทธรูปชิดติดกับผนังทั้งสองข้างและมีลักษณะอึดอัด ก่อนจะถูกประหารชีวิตในที่สุด

 • นำท่านชม วัดอานันดา (ANANDA TEMPLE) เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลปัสกุลช่างพุกาม” เป็นเจดีย์ที่สวยที่สุด ที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก

 • นำท่านชม วิหารธรรมมายันจี (DHAMAYANGYI TEMPLE) วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ เป็นวัดในเมืองพุกาม เป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดในพุกาม มีชื่อเสียงว่าสร้างในรัชกาลพระเจ้านะระตู ผู้เสด็จขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการปลงพระชนม์พระราชบิดาคือพระเจ้าอลองสิธูและพระเชษฐา จึงเชื่อกันว่าทรงสร้างวัดอันใหญ่โตนี้เพื่อลดทอนบาปของพระองค์
 • นำท่านชม พระอาทิตย์ตกดิน และทะเลเจดีย์ ที่ วัดชเวสันดอว์ (SHWESANDAW TEMPLE) เจดีย์นี้เป็นจุดขึ้นชมทะเลเจดีย์ที่สวยสุดอีกห่งหนึ่งของเมืองพุกาม โดยเฉพาะการขึ้นชมที่ชั้น 5 เจดีย์นี้เป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีชุดระเบียงห้าขั้น ด้านบนมีเจดีย์ ทรงกระบอก ซึ่งมีร่มประดับด้วยเพชรพลอย เจดีย์ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า อโนร ธา
 • ช่วงเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ … ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ **การแสดงขึ้นอยู่กับทางร้านอาหารเป็นผู้กำหนด หากไม่มีการแสดงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนทดแทนโปรแกรมอื่น หรือเปลี่ยนแปลงร้านอาหาร
 • ที่พัก GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง

 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงที่สุดของพม่า และยังเป็น เจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชข์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาฌาจักรพุกาม นำท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหาร
 • นำท่านชม วิหารสัพพัญญู (THATPYANYUT) วัดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นอนุสาวรีย์ในเขตโบราณคดีพุกาม เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุด ซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก วัดนี้สะท้อนให้เห็นถึง”ความคิดสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นนวัตกรรมของยุคพุกาม หลัง
 • จากนั้นนำท่านชมสิ้นค้าพื้นเมืองร้านเครื่องเขินของชาวเมียนมาร์ และร้านเครื่องนุ่มห่มที่เป็นเอกของเมียนมาร์อย่างผ้าถุงลายอูดายา
 • ช่วงเที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมปุระ (AMARABURA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็น ได้จากเหล่าวัดอารามและเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบ 1 ตัวเมือง

 • นำท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง (U BEN BIDGE) สะพานที่สร้างด้วยไม้สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง 2 กิโลมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ
 • ช่วงเย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ที่พัก SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

 • 04.00 นำท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรม ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะ ไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะ ไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ ในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลาย เก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิยฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบาระเบียงเจดีย์ยังมี โบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
 • ช่วงเช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
 • 09.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เที่ยวบินที่ 8M337 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 11.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

สำคัญโปรดอ่าน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 • ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 • ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 • ประกันของทางบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันเท่านั้นเป็นผู้พิจารณา
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 • อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน
 • ไม่รวมค่าตรวจ ATK เมื่อเดินทางถึงประเทศเมียนมา ท่านละ 15,000 จ๊าด / หรือประมาณ 300 บาท
 • ค่าประกันสุขภาพของเมียนมาร์ Myanmar Insurance ราคาจะแตกต่างกันตามช่วงอายุ (ชำระพร้อมเงินมัดจำค่าทัวร์)
  – อายุ 1-60 ปี ค่าประกัน ท่านละ 2,000 บาท
  – อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท
  – อายุ 75 ปีขึ้นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท

Main Menu