fbpx

ทัวร์มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท : 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 39,990 บาท

฿39,990

ร้านค้า : ChillTravel

มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท: 5 วัน 3 คืน

เริ่มต้น 39,990 บาท

 • เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม 2566
 • ตะลุยความหนาวเยือนดินแดน “เจงกสข่าน”
 • นั่งสุนัขลากเลื่อน นอนเกอร์ เล่นสกี ขี่ม้า
 • สุดว้าว!! พักกระโจมหรือเกอร์ 1 คืน
 • พิเศษ!! ขี่ม้าแคระ ชาบูหม้อไฟ The Bull Hot Hot
 • บริการอาหารบนเครื่อง พักโรงแรม 4 ดาว
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน
Compare

มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท: 5 วัน 3 คืน เริ่มต้น 39,990 บาท

ราคาและตารางการเดินทาง

วันเดินทางราคาทัวร์/ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ราคาทัวร์เด็กไม่มีเตียงพักกับผู้ใหญ่ราคาห้องพักเดี่ยว
03-07 ธันวาคม 2565
47,99046,9909,900
10-14 ธันวาคม 256547,99046,9909,900
31 ธันวาคม - 4 มกราคม 256647,99048,99012,900
21-25 มกราคม 256643,99042,9909,900
11-15 กุมภาพันธ์ 256643,99042,9909,900
4-8 มีนาคม 256647,99046,9909,900

**ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 20,000บาท**

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *


Day1 :  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์

18.00  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

20.50  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM เที่ยวบินที่ OM702 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


Day2 :  สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์ – พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น

04.10  เดินทางถึง สนามบินอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงอูลานบาตอร์ (ULAANBAATAR) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มีชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 – ค.ศ.1706 มีชื่อว่า (URGA) และระหว่าง ค.ศ.1706 – ค.ศ. 1911 มีชื่อว่า คูเร (KHUREE) ในภายหลังเรียกว่า อิค คูเร (IKHKHUREE) และมีชื่อจีนว่า K’ULUN เมื่อได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ULAANBAATAR (วีรบรุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้ชักนำกองทัพของสหภาพ โซเวียตเข้ามาเพื่อปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดกันดันเทชีชินเล็น (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY) เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ ที่มีความสูง 26.5 เมตร และเป็นรูปปั้นในร่มที่สูงที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 1996 วัดแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง พระพุทธศาสนาแบบทิเบต อยู่ในใจกลางของ เมืองอูลานบาตอร์ วัดแห่งนี้รอดพ้นจาก การทำลายล้างครั้งใหญ่ ภายในวิหารใหญ่ยังมีพระพุทธรูปยืน (ในร่ม) เป็นพระพุทธรูปของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สูง 26.5 เมตร บูรณะสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1996 หมายเหตุ: หากถ่ายรูปภาพภายภายใต้หลังคาวิหารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 30 USD จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสซัคบาทาร์ (SUKHBAATAR SQUARE) มีชื่อเรียกในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 ในนามว่า จตุรัสเจงกีสสแควร์ (Chinggis Square) เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล ตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่แห่งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในใจกลางของเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ของ จตุรัสซุคบาตาร์ เคยเป็นพื้นที่ของพระอารามหลวง

นำท่านชม อนุสาวรีย์สามข่าน (MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL EMPIRE) เรียกได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของ จตุรัสซุคบาตอร์ อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม ไปด้วยเสาหินที่ถูกแกะสลักขนาดใหญ่ โดยในระหว่างช่องเสาเป็นที่ประดิษฐาน ของอนุสาวรีย์ของ สามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ซึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพิธีราชาภิเษกของ เจงกีสข่าน

 • อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน เป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่น รูปปั้นที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ของกษัตริย์ในท่วงท่าสง่างามน่าเกรงขามของ
 • อนุสาวรีย์โอเกเดข่าน เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านซ้ายสุด ทรงเป็นข่านผู้ยิ่งใหญ่ แห่งจักรวรรดิมองโกลลำดับที่สอง ซึ่งสืบต่อจากพ่อของเขาคือ เจงกีส ข่าน
 • อนุสาวรีย์กุบไลข่าน เป็นรูปปั้นซึ่งอยู่ด้านขวาสุด ทรงเป็นข่านที่ 5 แห่งจักรวรรดิมองโกล และทรงเป็นพระราชนัดดาของ เจงกีสข่าน         ผู้สามารถพิชิตประเทศจีน และก่อตั้งราชวงศ์หยวน ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งจีน โดยทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์หยวน ซึ่งมีพระนามว่าซื่อจูหวางตี้ หรือ ซีโจ๊วฮ่องเต้

เที่ยง  บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคาร

        นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังฤดูหนาว (BOGD KHAN WINTER PALACE MUSEUM) หรือรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ พิพิธภัณฑ์พระราชวังบอกด์ข่าน และพระราชวังฤดูหนาวของบอกด์ข่าน เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่เก่าแก่และมีค่าที่สุด อาคารตั้งอยู่ในอดีตพระราชวังสีเขียว ของบอกด์ข่านองค์ที่ 8 พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่ง สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลีย ในปี ค.ศ. 1911 ภายหลังการประกาศอิสรภาพ จากราชวงศ์ชิงของประเทศจีน และยังทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ของประเทศมองโกเลีย ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ เป็นเพียงพระราชวังเดียวที่เหลืออยู่ จากเดิมที่มีอยู่ถึงสี่พระราชวัง อันเป็นที่ประทับของพระองค์ ในแต่ละช่วงเวลาหรือฤดูกาล พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็น อนุสาวรีย์แห่งประวัติศาสตร์ ทางศาสนาของต้นศตวรรษที่ยี่สิบ และเป็นอนุสรณ์สถานของศิลปะและวัฒนธรรม ผลงานชิ้นเอกของช่างฝีมือชาวมองโกเลีย รวมไปถึงการจัดแสดงสมบัติ และโบราณวัตถุอันเป็นเอกลักษณ์ราชวงศ์ เช่น บัลลังก์, เตียงนอน, งานศิลปะ, ตุ๊กตาสัตว์, รองเท้าบูท, เสื้อคลุม, เครื่องประดับและเสื้อผ้าราชินี, ของที่ระลึกจากทูตต่างประเทศ ยังถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ ที่มีของสะสมที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศมองโกเลีย หมายเหตุ: พิพิภัณฑ์ปิดวันอังคาร และวันพุธ หรือมีการปิดกระทันหันในช่วงฤดูหนาว จากนั้นนำท่าน อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น (LOCAL MARKET) ภายในตลาดมีสินค้าท้องถิ่น รวมถึงเสื้อผ้า และอุปกรณ์กันหนาวให้ท่านได้เลือกชมมากมาย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

และส่งท่านเข้าที่พัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day3 :  อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ (ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      

นำท่านชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (ZAISAN HILL) ตั้งอยู่บนยอดเขาไซซาน ข้างบนจะมีอนุสาวรีย์รูปทรงวงกลม ศิลปะแบบฟิวเจอร์ริสม์ (FUTURISM) ร่วมกับแนวคิดคิวบิสม์ (CUBISM) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติรำลึกถึงทหารมองโกเลียที่เข้าร่วมรบกับ ทหารสหภาพโซเวียตในช่ว’สงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับการครบรอบ 50 ปีของการปฏิวัติประกาศอิสรภาพของประเทศมองโกเลีย รอบวงกลม จะตกแต่งด้วยคอนกรีตรูปปั้นซัคบาทาร์ โจเซฟ สตาลิน ส่วนภายในวงกลมเป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังบนกระเบื้องหิน บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ระหว่างสหภาพโซเวียต และมองโกเลีย พร้อมกับท่านจะได้ชมวิวเมืองอูลานบาตอร์แบบ 360 องศา

เที่ยง  บริการอาหารกลาววัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ พาร์ค (GORKH-TERELJ NATIONAL PARK) นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวนพื้นที่ทั้งหมด 1ล้าน 2แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลิ้งกับทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและ มีหินที่มีรูปร่างแปลกตา เช่น เทอร์เทิลร็อค Turtle Rock หรือเมลขิขาด หินเต่าขนาดใหญ่เป็นเสมือนแลนด์มาร์กข องอุทยานที่ทุกคนต้องมาเยือนและถ่ายรูป โดยชาวมองโกเยเอว่าเตาเนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัตว์นำโชค จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่แคมป์ เพื่อทำการเช็คอิน

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองขี่ม้าทากิ (RIDE A HORSE) หรือม้าแคระ ให้ท่านชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวธรรมชาติ ที่สวยงาม ชาวมองโกลมีความผูกพันกับม้าตั้งแต่เด็ก จนมีคำกล่าวว่าขานกันว่าเด็กชาวมองโกลขี่ม้าได้พร้อมกับหัดเดิน ม้าสายพันธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือม้าสายพันธ์ทากินี้ เป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็กเตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูล เดียวกับม้าโพนี่ Pony หรือม้าแคระ เนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดก เหมือนม้าขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การเล็งและการยิง ธนู ของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ หมายเหตุ: ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) 2 ท่านต่อ 1 เลื่อน โดยเหล่าสุนัขแสนน่ารักจะพาท่านลัดเลาะเที่ยวชมธรรมชาติ เพื่อให้ท่าน สัมผัสประสบการณ์สุดแสนพิเศษ พร้อมสัมผัสความงามของป่าที่ปกคลุมด้วยหิมะ และความตื่นเต้นในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นอิสระท่านท่องเที่ยวภายในอุทยาน ดื่มด่ำกับบรรยาศ กับที่พักอย่าง เกอร์ หรือ ที่พักแบบกระโจม สไตล์มองโกเลีย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ แคมป์ที่พัก

พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก TERELJ STAR RESORT หรือระดับเทียบเท่า

ที่พักแบบเกอร์ สไตล์มองโกเลีย ภายในห้องจะมีตเตอร์ให้ความร้อนในตัว จะไม่มีห้องน้ำส่วนตัว ห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม แต่แยกไว้สำหรับชายและหญิง สามารถล้างหน้า แปรงฟัน ทำธุระหนักเบาได้ และมีห้องอาบน้ำ ห่างจากเกอร์ที่พักไม่ไกล


Day4:  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ร้านค้าปลอดภาษี – สกีรีสอร์ท

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (CHINGGIS KHAN STATUE) เป็นศูนย์การท่องเที่ยว และสันทนาการ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง คือ พระบรมรูปทรงม้าเจงกิสข่าน ซึ่งเป็นรูปปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ของเจงกีสข่าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 212 เฮกเตอร์ และอยู่ไม่ไกลจาก อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่อยู่ห่างเพียง 65 กิโลเมตร จากเมืองอูลานบาตอร์ รูปปั้นกำลังนั่งอยู่บนหลังม้า และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ขนาดของรูปปั้นมีความสูง 40 เมตร ไม่รวมฐานซึ่งเป็นอาคารสองชั้นสูงสิบเมตร รูปปั้นถูกปกคลุมไปด้วยสแตนเลส ที่มีน้ำหนักกว่าหนัก 250 ตัน

นำท่านออกเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษี (GOBI FACTORY STORE OUTLET) เป็นเอาท์เล็ทของมองโกเลีย ภายในขายสินค้าแบรนด์เนมมีให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้าขนสัตว์ ของแบรนด์ GOBI ที่ส่งออกไปยังยุโรป และอเมริกา นอกจากนี้ยังคงมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ที่ผลิตจากขนสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของมองโกเลีย

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท (SKI RESORT) เป็นลานสกีที่ได้รับความนิยมของชาวมองโกเลีย ท่านสามารถสนุกกับการเล่นสกีได้

ไม่รวมค่าอุปกรณ์และค่าเข้าลานสกีประมาณ 40-50 USD/ท่าน

 • บัตรเข้าลานสกี
 • อุปกรณ์ หรือ กระดานสกี
 • ห่วงยางลากเลื่อน
 • ชุดสกี
 • ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของ

* อิสระท่านท่องเที่ยว ณ ลานสกีตามอัธยาศัย

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูหม้อไฟ The Bull Hot Pot
* กรณีร้านอาหารปิด หรือไม่พร้อมให้บริการไม่ว่ากรณีใด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงร้านอาหาร ร้านมีทั้งหม้อเดี่ยว และหม้อรวมขึ้นอยู่กับการจัดสรรของทางร้าน

และพาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก PREMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


Day5 :  สนามบินอูลานบาตอร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินอูลานบาตอร์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
10.00น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน MONGOLIAN AIRLINES (OM) เที่ยวบินที่ OM701 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.30น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิ์ภาพ … พร้อมความประทับใจ


สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน หรือราคาโปรโมชั่นต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบินรถทัวร์รถไฟกรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

 


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ*

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu