fbpx

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส เริ่ม 49,990 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)

฿49,990.00

ร้านค้า : ChillTravel

ทัวร์ต่างประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส  8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส

เริ่ม 49,990 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 65 
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีส
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • อาหาร 9 มื้อ + บนเครื่อง
 • แถมฟรีหมอนรองคอและผาปิดตา
หรือโทรเลย คุยกับแอดมิน

ทัวร์ต่างประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส  8 วัน 5 คืน ซูริค ลูเซิร์น สตราสบูร์ก ปารีส

เริ่ม 49,990 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน)

 • เดินทาง กันยายน – ธันวาคม 65 
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ปารีส
 • พักโรงแรม 3 ดาว
 • อาหาร 9 มื้อ + บนเครื่อง
 • แถมฟรีหมอนรองคอและผาปิดตา

 

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
  โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน

 


Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี

 • 16.30 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
 • 19.30 ออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
 • 23.10 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และรอต่อเครื่อง

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์

โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส
เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล

 • 03.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
  โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY 073 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 40 นาที
 • 07.15 เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบการของสนามบิน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่า ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
 • นำท่านเยี่ยมชมบรรยากาศ ย่านเมืองเก่าซูริค (Zurich Old Town) ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (St. Peter’s Chruch) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลาทำมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) ชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการลินเดนฮอฟ (Lindenhof) ป้อมปราการโรมันโบราณบนเนินเขาใจกลางเมืองบริเวณริมแม่น้ำลิมมัท (Limmat River) ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จุดนัดพบ และจุดชมวิวเมืองชั้นเยี่ยมจุดหนึ่งของชาวเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ (Niederdorf) เขตหมู่บ้านโบราณอีกแห่งของเมืองซูริค เป็นเขตปลอดรถ เหมาะแก่การเดินชมอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปโบราณ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งของเก่าชั้นเยี่ยม มีร้านค้าจำพวกงานฝีมือและงานศิลปะอยู่เป็นจำนวนมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ(Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่มีหน้าต่างไม้แกะสลัก สร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792
 • นำท่านเดินสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS LUCERNE KRIENS ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิสลิต – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองเก่าบาเซิล – บาเซิลมินสเตอร์ – ศาลากลางบาเซิล – จัตุรัส Marktplatz

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเอนเกลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเอนเกลเบิร์ก เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาทิตลิส เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตภาคเหนือ สูงเหนือระดับน้ำทะเลที่ 10,623 ฟุต
 • นำท่านขึ้นกระเช้า ที่ทิตลิส เราจะได้ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่หมุนได้ 360 องศาตลอดการเดินทาง 5 นาที เจ้าแรกของโลก ที่เรียกว่า TItlis Rotair จากสถานีกลางไปยังสถานียอดเขามีความสูงที่ 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำให้คุณได้ชมวิวแบบพาโนรามาอันงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่อยู่ห่างไกลออกไป
 • นำท่านชม ถ้ำธารน้ำแข็ง (Glacier Cave) อาบด้วยแสงสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สลัว เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากถึง 5,000 ปี มีทางเดินยาว 150 เมตรลึกลงไปใต้พื้นผิวธารน้ำแข็ง 10 เมตร ผ่านอุโมงค์ และไปยังจุดชมวิว
 • นำท่านเดินชม สะพานแขวนทอดยาว Titlis Cliff Walk ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,041 เมตร สูงจากพื้น 500 เมตร สะพานแขวนอันตระการตาบนยอดเขา Titlis Cliff Walk ถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรปอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและพักผ่อนบนยอดเขาตามอัธยาศัย
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) บาเซิลเป็นเมืองพรมแดนสวิส เยอรมัน ฝรั่งเศส มาบรรจบกัน บาเซิลมักถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในด้านพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ Kunstmuseum เป็นที่รวมผลงานศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งด้านในมีผลงานของนักจิตรกรชื่อดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Van Gogh , Monet, Picasso
 • นำท่านชม เมืองเก่าบาเซิล (Basel Old Town) หรือ Altstadt Altstadt เป็นภาษาเยอรมันแปลว่าเมืองเก่า หรือหมายถึงเมืองประวัติศาสตร์หรือใจกลางเมืองภายในเมืองเก่าหรือกำแพงเมือง อาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถ่ายรูปด้านนอกกับ บาเซิลมินสเตอร์ (Basel Minster) เป็นอาคารทางศาสนาในเมืองบาเซิลของสวิสเดิมเป็นมหาวิหารคาทอลิกและปัจจุบันเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ที่ได้รับการปฏิรูป มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1019 และ 1500 ในโรมันและโกธิครูปแบบ ปลายโรมันอาคารถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวที่เกิดที่เมืองบาเซิล เมื่อปี1356 และได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นอาคารที่สวยงามตระการตาด้วยผนังหินทรายสีแดงอมชมพูและหลังคาที่มีลวดลายเป็นกระจก ผ่านชม ศาลากลางบาเซิล (City Hall of Basel) มีอายุมากกว่า 500 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส Marktplatz อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งย่านจัตุรัส Marktplatz ถนนสายหลักของบาเซิลที่ขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีร้านค้ามากมาย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • ที่พัก HOTEL IBIS STYLES BASEL CITY ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day4 เมืองเอกีเชม – เมืองกอลมาร์ – เมืองรีคเวียร์ – เมืองสตราสบูร์ก – อาสนวิหารสตราสบูร์ก

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินสู่ เมืองเอกีเชม (Eguisheim) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที) หมู่บ้านเล็กๆในแคว้นอัลซาส (Alsace) เป็นหมู่บ้านที่ผลิตไวน์คุณภาพสูงในแคว้นนี้ ในปี 2013 ได้รับการโหวตให้เป็น Village prefere des Francais คือ หมู่บ้านที่ชื่นชอบของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงในแคว้นอัลซาส (Alsace) ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บน “เส้นทางไวน์ของอาลซัส” และได้ชื่อว่าเป็น “Capitale des vins d’Alsace” (เมืองหลวงแห่งไวน์แห่งอาลซัส)กอลมาร์เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในสหรัฐอเมริกา กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง กอลมาร์ยังได้รับขนานนามว่าเป็น
  Little Venice หรือ เวนิสแห่งฝรั่งเศส เพราะมีคลองพาดผ่านตัวเมือง อิสระให้ท่านเดินชื่นชมความสวยงามของบ้านหลากสีสันน่ารักริมคลองตามอัธยาศัย
 • นำท่านชม เมืองเก่ากอลมาร์ (Colmar Old Town) ย่านเก่าแก่ของกอลมาร์ที่มีความสมบูรณ์และสวยงามด้วยบ้านไม้ที่มีหลังคาโค้งและพระราชวังยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอันวิจิตรที่ประดับประดาด้วยดอกไม้
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองรีคเวียร์ (Riquewihr) เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) อยู่ไม่ไกลจากเมืองกอลมาร์ เป็นเมืองเล็กๆน่ารัก สีสันของอาคารสวยงามเหมือนสีลูกกวาดเรียงติดๆกัน อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก(Strasbourg) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองในแคว้นอาลซัส (Alsace) เป็นเมืองที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ มีการตั้งถิ่นฐานของพวกเคลต์ เคยตกเป็นของโรมันใน ค.ศ. 1697 ตกอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมัน เป็นเมืองที่เป็นหัวข้อพิพาทระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสมาหลายศตวรรษ ป้อมปราการในเมืองนี้ถูกสร้างโดยชาวเยอรมัน บ้านเมืองจึงเป็นการผสมผสานของทั้งสองประเทศ
 • นำท่านชม อาสนวิหารสตราสบูร์ก(Cathédrale de Strasbourg) หรือ อาสนวิหารแม่พระแห่งสตราสบูร์ก เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร ตั้งอยู่ที่เมืองสตราสบูร์ก แคว้นกร็องแต็สต์ ประเทศฝรั่งเศส อันเป็นที่ตั้งของอัครมุขมณฑลสทราซบูร์ ส่วนหลักของสถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ แต่ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมแบบกอทิกตอนปลายที่งดงามที่สุดแห่งหนี่ง
  อาสนวิหารสตราสบูร์กเคยได้รับการบันทึกเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลก ในช่วงปี ค.ศ. 1647 จนถึงปี ค.ศ. 1874 ด้วยความสูงถึง 142 เมตร ซึ่งในปัจจุบัน ถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดอันดับที่หกของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับสองรองจากอาสนวิหารรูอ็อง และยังถือเป็นวิหารที่สูงที่สุดที่สร้างในยุคกลาง ที่ยังคงสภาพอยู่ในปัจจุบันอาสนวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก อีกด้วย
 • นำท่านชมย่าน La Petite France หรือ Little France ในภาษาอังกฤษ ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองสตราสบูร์ก เป็นย่านที่มีแม่น้ำไหลออกหลายช่องทาง ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอีล (River ill)ชาวบ้านสมัยก่อนนิยมทำการฟอกหนัง ทำให้น้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยบ้านเรือนครึ่งไม้ โคลัมเบจ สีดำและขาว โครงสร้างเก่าแก่ที่แปลกตาเหล่านี้มาจากทศวรรษที่ 1500 -1600 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของสตราสบูร์ก และ
  ได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ปัจจุบันในย่านนี้เป็นมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • ที่พัก HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS STRASBOURG CENTRE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day5 เมืองแร็งส์ – อาสนวิหารแร็งส์ – มหาวิหารแซงต์เรมี – ช้อปปิ้งลาวาเล่ เอ้าท์เล็ท – เมืองปารีส

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินสู่ เมืองแร็งส์ (Reims) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เป็นเมืองในจังหวัดมาร์น ในแคว้นช็องปาญาร์แดนในประเทศฝรั่งเศส เมืองแร็งส์ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน ต่อมาแร็งส์ก็มามีบทบาทสำคัญต่อราชบัลลังก์ฝรั่งเศสในการเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแร็งส์
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 • นำท่านชม อาสนวิหารแร็งส์ (Reims cathedral) สถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีอายุมากกว่า 900 ปี อาสนวิหารที่เห็นในปัจจุบันสร้างบนฐานของวิหารเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ไปเมื่อ ค.ศ. 1211
 • นำท่านชม มหาวิหารแซงต์เรมี (Saint Remi Basilica) โบสถ์แห่งนี้ ได้รับการชึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกสไตล์โกธิกในด้านงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม บางส่วนของอาคารมีอายุเก่าแก่กว่ายุคโกธิกมาก เนื่องจากทางเดินกลางแบบโรมาเนสก์และปีกนกมาจากช่วงทศวรรษที่ 1000
 • นำท่านเดินทางสู่ เอาท์เล็ท ลาวาเล่ (La Valley Village Outlet) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ และมี
  บางช่วงโปรโมชั่นพิเศษตามฤดูกาลต่างๆที่อาจลดราคาไปถึง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า ทำให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการช็อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองปารีส (Paris) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที) ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน ตั้งถิ่นฐานมามากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานทีท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่ง
 • ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day6 เมืองปารีส – ปลัสเดอลากงกอร์ต – ปาแลเดอชาโย – ทรอกาเดโร – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนช็องเซลิเซ่ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านผ่านชม ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde) เป็นหนึ่งในสี่เหลี่ยมสาธารณะที่สำคัญในปารีส เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในปารีส ออกแบบโดย Ange Jacques Gabriel ในปี 1755 เป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีคูน้ำล้อมรอบ ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2332 รูปปั้นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศสถูฏรื้อถอนและบริเวณนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Revolution รัฐบาลปฏิวัติใหม่ได้สร้างกิโยตินขึ้นที่จัตุรัส และที่นี่เป็นที่ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ถูกประหารชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2336 ในปี พ.ศ.2338 ภายใต้ไดเร็กทอรีจัตุรัสได้เปลี่ยนชื่อเป็น Place de la Concorde เพื่อเป็นการแสดงความปรองดองหลังจากความวุ่นวายของปฏิวัติ หลังจากการปฏิวัติในปี พ.ศ. 2373 ชื่อก็กลับไปเป็น Place de la Concorde ละยังคงเป็นเช่นนั้นตั้งแต่นั้นมา
 • นำท่านเดินทางสู่ ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามหอไอเฟลคนละฝั่งของแม่น้ำแซน ตั้งอยู่บนที่ตั้งเดิมของ ปาแลดูว์ทรอกาเดโร (Palais du Trocadero) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกสั้นๆขอสถานที่นี้ว่า ทรอกาเดโร (Trocadero) อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดงานนิทรรศการ
 • สร้างในสถาปัตยกรรมแบบ Neo Classic ต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมและสร้างอาคารแบบใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปาแลเดอชาโย (Palais de Chaillot) โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอาหารเดิม คือ มีตัวอาคารยื่นออกเป็นปีกทั้งสองข้าง โดยลักษณะโค้ง โดยสร้างบนรากฐานของอาคารเดิมทั้งหมด เว้นเพียงแต่ว่า ปีกโค้งทั้งสองอาคารนั้นเป็นอาคารแยกกัน โดยไม่มีอาคารเชื่อมตรงกลาง แต่เว้นเป็นลานจัตุรัส
  เปิดโล่งแทน เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของหอไอเฟลได้จากจัตุรัสทรอกาเดโรผ่านจากลานว่างแห่งนี้ ที่นี่จึงถือเป็นแลนด์มาร์คที่นัก่ทองเที่ยวที่มาเยือนปารีสต้องมาถ่ายรูปวิวหอไอเฟล ณ ลานแห่งนี้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลอย่างจุใจ
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louver Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมได้เมื่อปี พ.ศ. 2336 (ค.ศ. 1793) มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์กาเปเซียง ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น จากตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับพีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ออกแบบโดย ไอ. เอ็ม. เป สถาปนิกชาวจีน-อเมริกัน ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปีค.ศ.1988 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ริเริ่มของประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง เพื่อใช้สอยเป็นทางเข้าหลักของพิพิธภัณฑ์
  นำท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ชาร์ล เดอโกล ประตูชัยแห่ง นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน
 • นำท่านสู่ ถนนช็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นย่านการค้าของฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร ร้านกาแฟ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนมต่างๆ สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ ช็องเซลีเซ มาจากคำว่า ทุ่งเอลิเซียม จากเทพปกรฌัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ช็องเซลีเซได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
 • นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ตั้งอยู่บน Boulevard Haussmann ในเขตที่ 9 ของกรุงปารีสใกล้กับ Opera Garnier มีแบรนด์หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ร้านเพื่อให้เหมาะกับทุกงบประมาณ ตั้งแต่เสื้อผ้าสำเร็จรูปไปจนถึงแฟชั่นชั้นสูง สถาปัตยกรรมของร้านเป็นแบบอาร์ตนูโว มีโดมที่โดดเด่นและทัศนียภาพอันงดงามของกรุงปารีส ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองหลวงของฝรั่งเศส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนู Escargot & Duck Confit
 • ที่พัก HOTEL IBIS PARIS PORTE DE BERCY ระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

Day7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินอาบูดาบี

 • เช้า บริการอาหารเช้า แบบกล่อง
 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล ประเทศฝรั่งเศส
 • 10.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 032
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที
 • 19.00 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอการเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 22.35 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY 402
  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที

Day8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 08.05 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ และนำ้หนักกระเป๋าตามกำหนด
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าจ้างมักคุเทศน์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งตามรายการ
 • ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว (ถ้าบริษัทสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศน์ท้องถิ่น
 • ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากรายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสาวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 • ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลเชร์และบริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ถ้ามี) รวมถึงกรณีที่ประเทศปลายทางประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
  นักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
  ㆍ หน้าสมุดบัญชีนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
  ㆍ ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
  ㆍ พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
  ” กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสืมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ”

เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันไดวันหนึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
  เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
  (กรณีที่มีคำใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ใช้จ่ายเพิ่ม)
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน
  เก็บคำาใช้จ่ายท่านละ 100% ของคำทัวร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่ผักที่ท่านควรทราบ

 1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพัก แบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
 2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และ ห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความ เหมาะสม
 3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมนียมของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสบบุหรี่ (Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยคำปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

 1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณีแต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
 2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะกันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะเมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
 3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแดกต่างกับ ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
 4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

เงื่อนไข และข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องทางไปพร้อมคณะทั่วร์ อันมีวัตถุประงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการ อนุมัติของเคานเตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาออก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่ว
 3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือ
 5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีช่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่ทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชาระแก่ทางคู่ค้าของทาง
  บริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
 10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้
  จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟต์ของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำาระ
  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่า กรณีใดฐิตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณีเนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ การยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ

 1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะเท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
 2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกติทั่วไปคือ 7 วันทำการ (เป็นอย่างน้อย ไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครในช่วงนั้นๆ ซึ่งหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ
 3. การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินเดียแบบหมู่คณะ ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางฉบับจริง หากท่านส่ง สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดุลยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดำเนินการ **

** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า **


วิธีจอง-สั่งซื้อ : เเพ็กเกจ*ราคาพิเศษ* 

1. แอดไลน์ @Chillpainai : คลิกที่นี่ เพื่อสั่งซื้อเเพ็กเกจราคาพิเศษ
2. เเจ้งข้อมูลกับแอดมินดังนี้
– ชื่อเเพ็กเกจ
– ว/ด/ป เช็คอิน เเละ เช็คเอาท์
– จำนวนผู้เข้าพัก (ผู้ใหญ่กี่ท่าน, เด็กกี่ขวบ)

Vendor Information

 • Store Name: ChillTravel
 • Vendor: ChillTravel
 • Address: phaolyothin 5
  Bangkok
  กรุงเทพมหานคร
  10400
 • No ratings found yet!

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
X

Main Menu